करि कै जु सिंगार अटारी चढी / गँग

करि कै जु सिंगार अटारी चढी, मनि लालन सों हियरा लहक्यो।
सब अंग सुबास सुगंध लगाइ कै, बास चँ दिसि को महक्यो॥
कर तें इक कंकन छूटि परयो, सिढियाँ सिढियाँ सिढियाँ बहक्यो।
कवि ‘गंग भनै इक शब्द भयो, ठननं ठननं ठननं ठहक्यो॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *