வரலாறு / லீனா மணிமேகலை கவிதைகள்

அவள் ஒரு கண்ணாடி
அவளருகே சில கற்கள்

அவள் நேசிக்கும் கற்கள்
அவள் வெறுக்கும் கற்கள்
அவள் முன் பின் அறிந்திராத கற்கள்