ઓઝલમાં નાખ મા / ઇન્દુલાલ ફૂલચંદ ગાંધી

પ્રભુજીને પડદામાં રાખ મા
પૂજારી, તારા-
આતમને ઓઝલમાં નાખ મા.
વાયુ વીંઝાશે ને દીવડો હોલાશે એની,
ભીતિ વંટોળિયાની ભાખ મા,
આડે ઊભો તારો દેહ અડીખમ
બાપુ, ભળી જાશે ખાખમાં.
પુજારી, તારા-
આતમને ઓઝલમાં નાખ મા.

ઊડી ઊડીને આવ્યાં પંખી હેમાળેથી
થાક ભરેલો એની પાંખમાં;
સાત સમુંદરને પાર કર્યા એનું
નથી રે ગુમાન એની આંખમાં.
પૂજારી, તારા-
આતમને ઓઝલમાં નાખ મા.

આંખનાં રતન તારાં છોને હોલાય
છોને હીરા લૂંટાય તારા લાખના;
હૈયાનો હીરો તારો નહિ રે લૂંટાય તારા લાખના;
ખોટા હીરાને ખેંચી રાખ મા
પૂજારી, તારા-
આતમને ઓઝલમાં નાખ મા.