हरी हरी भूमि जहाँ हरी हरी लोनी लता / नंदराम

हरी हरी भूमि जहाँ हरी हरी लोनी लता ,
हरे हरे पात हरे हरे अनुराग मे ।
कहै नन्दराम हरे हरे यमुना के कूल ,
हरित दुकूल हरे हरे मोती माँग मे ।
हरे हरे हारन मे हरित बहारन मे ,
हरी हरी डारन मे हरे हरे बाग मे ।
हरे हरे हरी को मिलन जात हरे हरे ,
हरी हरी कुँजन मे हरे हरे बाग मे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *